E - Belediye
Cenaze, Defin ve Nüfus Düşüm İşlemleri için Gerekli İşlem ve Bilgiler

Cenaze işlemleri için bir  telefonunuzda yanınızdayız.

Lütfen Aşağıdaki telefon numarası ile iletişim sağlayınız.

TEL NO: 526 20 77 - 526 20 17  -  315 04 05

· Cenaze sahibinin başvurusu halinde Belediye Zabıtamız tüm işlemlerinizi yürütmek üzere hemen yanınızda olacaktır.

·   Kefen ,lokum ve kolonya  Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

·   Ankara dışına giden cenaze sahiplerinden yakıt ücreti dışında herhangi bir ücret ve bahşiş talep edilmeyecektir.

·   Cenaze sahibinin yoksul olması durumunda  ve istenildiği takdirde ücret alınmadan imam gönderilecektir.

 

3030 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 21. Maddesine göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi Büyükşehir belediyelerine aittir. Büyükşehir belediyeleri bu amaçla;

1. İhtiyaç duyulması ve gerekli görülmesi halinde doğrudan doğruya veya ilçe belediyelerinin teklifi üzerine, gereğini takdir ederek yeni mezarlık alanları tespit ve tesis edebilirler,

2. Mezarlıklarda düzen ve bakımı sağlar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler,

3. Ölülerin yıkanmasına, kefelenmelerine ve gömülmelerine ilişkin hizmetleri yürütürler,

4. İlçe belediyelerince ölü gömülecek mezarlıkları önceden tespitle tahsis eder ve ilgililere bildirirler,

5. Ölülerin muayenesi, defin ruhsatı ve nakli ile ilgili tüm iş ve işlemler ilçe belediyelerince yürütülür.

CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİ NELERDİR? VE HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?

  • Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,

  • Vefat gece saatlerinde olmuş ise Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün "Alo 188 " no'lu telefonunu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır,

  • İşlemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür,

  • Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,

  • Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir,

  • Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.)

  • Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır,

  • Cenazenin başka bir şehire nakli gerekiyorsa ilgili ilçe sağlık işleri müdürlüğünden yol nakil belgesi alındıktan sonra nakli yapılabilir.

  • Nüfus Düşüm İşlemleri Defin ruhsatının doldurulduğu mercii tarafından yapılır.

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen defin ruhsatı çerçevesinde nüfus düşüm işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirim vermemekten dolayı sorumlulara ilgili kurum tarafından para cezası uygulanır.
bullet Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen defin ruhsatına binaen nüfus düşümüne ilişkin formlar eğer ölene ait kimlik cüzdanı mevcutsa hemen düzenlenir. Aksi takdirde beyanda bulunan kişinin gerekli bilgi ve belgelerle ölüm beyanının yapıldığı tarihi 10 gün geçmeyecek şekilde en kısa zamanda nüfus düşüm işlemi için Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunması gerekmektedir.
bullet Eğer vaka adli ise bu durumda nüfus işlemleri ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılır.YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
CENAZE NAKLİ YÖNETMELİĞİ


GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ :

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Yenimahalle Belediyesi sınırları içinde, dışında veya yurt dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi halinde cenaze nakil işlemlerinin hukuki dayanağı, kapsamı, görev yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanmasıdır.

KAPSAM:

Madde 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu’nun 7. maddesi “s” fıkrasına göre mezarlık alanlarını tespit, tesis ve tahsis etme görevi Büyükşehir Belediyeleri’ne aittir. Bu yönetmelik ise Yenimahalle Belediyesi sınırları içinde hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Cenaze Hizmetleri Servisi’nde nakil işlemlerinin nasıl yapılacağını kapsar.

YASAL DAYANAK:

Madde 3. Bu yönetmeliğin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2000/41, 2000/42 ve 2000/43 tarih/sayılı genelgeleridir.

TANIMLAR :

Madde 4. Bu yönetmelikte adı geçen tanımların karşılıkları şöyledir:

BELEDİYE:Yenimahalle Belediyesi

MECLİS:Yenimahalle Belediye Meclisi

BELEDİYE BAŞKANI : Yenimahalle Belediye Başkanı

BELEDİYE TABİBİ: Yenimahalle Belediye Tabibi

CENAZE İŞLERİ SERVİSİ: Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne Bağlı Cenaze İşleri Servisi

TARİFE: Büyükşehir Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen ve Hesap İşleri Müdürlüğü’nün tahsil ettireceği muhtelif ücret miktarı

CENAZE (HAK) SAHİBİ: Yenimahalle Belediyesi’ne makbuz mukabili ücret ödeyen, gerçek ya da tüzel kişi

VEFAT EDEN KİŞİ: Yaşamı sona ermiş kişi

CENAZE: Kefenlenip tabuta konulmuş, gömüye hazırlanmış vefat eden kişi

İŞLEMLER

MÜRACAAT:

Madde 5. Belge Hazırlanması :

a) Karşıyaka Mezarlığı’na Defin ve Şehir İçi Nakil:

- Hastanede vefat eden kişinin hastaneden alınan defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ile Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne müracaat edilir.

- Evde vefat eden kişi için ise cenaze sahibi Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne müracaat eder. Cenaze sahibinden vefat eden kişinin nüfus cüzdanı alınır.

- Belediye Tabibi, ani haller dışında kalan durumlarda mesai saatleri dahilinde olmak üzere,vefat eden kişiyi görmek için ölümün vuku bulduğu yere gider, muayenesini yaptıktan sonra adli bir durum söz konusu değilse defin ruhsatını (gömme izin belgesi) düzenler; adli bir durum söz konusuysa Cumhuriyet Savcılığı’na sevkedilmek üzere en yakın polis karakoluna bildirir.

-Cenaze İşleri Servisi’ne gelen cenaze sahibine, ilgili memur tarafından, “defin mi, nakil mi?“ istedikleri sorulur.

-Defin isteyen cenaze sahibinin sorulan sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda evraklar (ölüm beyan kağıdı, tahsilat fişi, irsaliye) düzenlenir; tahsilat fişi ve irsaliyede mezar toprak ise mezar tahtası ücreti ,beton ise beton mezar sözleşme senedi, yıkama ücreti, morg ücreti,mezar açma-kapama ücreti, cenaze aracı isteniyorsa cenaze aracı ücreti belirtilir.Cenaze sahibi tahsilat fişi ve irsaliye ile “vezne”ye yönlendirilerek tahsilat yapılır.

-Düzenlenen belgelerden birer nüsha cenaze sahibine verilir. Cenaze aracının şoförü cenaze sahibiyle vefat eden kişiyi almak üzere ölümün vuku bulduğu yere gönderilir ve vefat eden kişinin defin öncesi diğer işlemlerin yapılması için cenaze (hak) sahibi kişi tarafından talep edilen yere (morg, cami veya Karşıyaka Mezarlığı) nakli sağlanır.

-Cenaze aracı ücreti dışındaki ücretler, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün belirlediği “ücret tarifesi” üzerinden; cenaze aracı ücreti ise Belediye Meclisi kararı üzerinden hesaplanır. Belediye Meclisince kabul edilen gelir-ücret tarifesi aynen uygulanır. Hiçbir şahıs, kurum, özel veya tüzel kişiye ayrıcalık tanınmaz.

b)Şehirdışı Nakil:

-Hastanede vefat eden kişinin hastane,evde vefat eden kişinin ise Belediye Tabibi tarafından düzenlenen defin ruhsatı ile Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne müracaat edilir.

-Cenaze sahibinden, cenazenin hangi il, ilçe, kaza,belde veya köye götürüleceğine dair “nakil dilekçesi” alınır ve bu dilekçeye istinaden “yol izin belgesi” düzenlenir.

-Cenaze, İl Merkezi veya Metropol İlçe’ye gidecekse yol izin belgesiyle birlikte “gömme izin kağıdı”; diğer yerlere gidecekse sadece yol izin kağıdı cenaze sahibine verilir.Gömme izin kağıdı Cenaze İşleri Servisi’nde kalır, buradan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilir.

-Cenaze sahibi tarafından temin edilen tabut mühürlendikten sonra cenazenin yola çıkması sağlanır.

c)Yurtdışı Nakil:

- Cenaze sahibi, gömülmek üzere yurtdışına çıkacak veya yurtdışından yurda girecek cenaze için Belediyemiz Cenaze İşleri’ne müracaat eder.

-Yurtdışına gidecek cenaze için, gideceği Ülkenin Konsolosluğu’ndan, yurtdışına çıkması için izin verildiğini gösteren resmi bir belge alınıp Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne başvurulur.

-Cenaze İşleri Servisi tarafından “yol izin belgesi” ve “defin ruhsatı” düzenlenerek tabut mühürlenir ve cenaze sahibine teslim edilir. Bu belgelerle Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilir ve bu Kurum tarafından “izin belgesi” düzenlenir.

-Yurtdışından yurda girecek cenaze için Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “izin belgesi” (gömülmek üzere yurtdışına çıkacak ve yurtdışından yurda girecek cenazeler için düzenlenen izin belgesi) ile başvuran cenaze sahibine,elindeki izin belgesi Belediye Tabibi tarafından gömme izin belgesine çevrildikten sonra, para irsaliyesi, ölüm beyan kağıdı ve mezar sözleşmesi düzenlenerek defin işlemleri uygulanır.

-Cenaze aracı talep ederse, cenaze aracı ücreti de irsaliyede belirtilerek araç temin edilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 6. Her cenaze için ayrı bir beyanname düzenlenir.

Madde 7. Ölüm raporu, defin belgesi yerine geçmez ve ölüm raporuyla cenaze nakline veya gömülmesine izin verilmez. Defin ruhsatı alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe, hiçbir cenazenin defnine, nakline veya mezarlığa kabulüne izin verilmez.

Madde 8. Belediye sınırlarının içinde veya dışında cenaze naklinde kullanılan araçların asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip olması sağlanır. Cenaze nakline mahsus araçlar başka hususlar için tahsis edilmez ve kullanılmaz; genel nakil araçlarıyla da cenaze nakli yapılmaz. Her nakil işleminden sonra, nakil aracı ile kullanılan tüm ekipmanlar dezenfektan madde ile dezenfekte edilecek ve bu işlem kayıt altına alınacaktır.

Madde 9. Meccane:-Cenaze sahibi Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne müracaat eder, Belediye Tabibi tarafından vefat eden kişi değerlendirilip gömme izin kağıdı düzenlenir. -Cenaze sahibi vefat eden kişinin kimsesiz ve fakir olduğuna dair ilgili Mahalle Muhtarlığı’ndan “fakir ilmuhaberi” veya direkt olarak Mezarlıklar Müdürlüğü’nden meccane yapılmasının uygun olduğunu bildiren bir yazı getirir.-İlmuhaber veya meccane izni getirilen vefat eden kişinin “meccane formu” ve “ölüm beyan kağıdı” düzenlenir, cenaze arabası ücretsiz olarak tahsis edilir ve defni sağlanır. Fakir ve kimsesizlerin cenaze masrafları, Belediye tarafından karşılanır.

Madde 10. Mezar Açılması Ve Kemik Bakiyesi Nakli:-Cenaze sahibinin yazılı müracaatı olursa, kemik bakiyesi nakli için defin tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmesi gerekir.

-Kemik bakiyesi nakli yaptırmak isteyen cenaze sahibi, Karşıyaka Mezarlıklar Müdürlüğü’nden daha önce düzenlenmiş olan “gömme izin kağıdı”nı alır. Gömme izin kağıdının Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’nce düzenlenmiş olması şartıyla, cenazesini gömüldüğü yerden çıkartıp başka bir yere kemik nakli yapılması için yazacağı “kemik nakli dilekçesi”ni Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne havale ettirerek Belediyemiz Cenaze İşleri Servisi’ne gelir.

-Belediye Tabibi kemik naklinde sakınca olmadığına karar verirse, dilekçenin altına “kemik naklinde sakınca yoktur” ibaresini yazar, kaşeler ve imzalar; imza, resmi mühürle onaylanır. Onaylanan dilekçenin bir fotokopisi çekilir, aslı Cenaze İşleri Servisi’nde kalır, fotokopi cenaze evraklarına iliştirilip Karşıyaka Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilir.

-Bu işlemler bittikten sonra yol izin belgesi düzenlenir; cenaze sahibi kemikleri bir torbaya doldurur, torbanın ağzı mühürlenir ve yol izin belgesi cenaze sahibine verilir.

-Adli mercilerin yazılı bir emri olmadıkça, defin tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmeden mezar açılamaz ve kemik nakline izin verilmez.

-Bulaşıcı hastalıklardan (AİDS, kuduz, kanser vs.)ölenlerin, trafik kazasında vücudunun 2/3’ü (üçte ikisi) parçalanarak vefa edenlerin, yanarak ölenlerin mezarı (adli mercilerin kararı hariç) defin tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmeyince açılamaz.

Madde 11. Bulaşıcı Hastalıktan Öldüğü Tespit Edilen Kişilerin Cenazelerinin Nakli:

-Bulaşıcı hastalıktan öldüğü tespit edilen kişilerin cenazelerinin, içi galvaniz vb madde ile kaplı, sızdırmaz tabutlarda, doktor veya doktor bulunamadığı takdirde diğer yardımcı sağlık personeli nezaretinde nakline izin verilir.

-Defin işlemi de, nakil gibi, doktor veya doktor bulunamadığı takdirde diğer yardımcı sağlık personeli nezaretinde yapılacaktır. Mezar içi ve cenaze, kireç kaymağı veya benzeri klorlu bileşikler veya Sağlık Bakanlığı’nca izinlendirilmiş dezenfektanlarla dezenfekte edildikten sonra defin işlemi gerçekleştirilecektir.

- Cenaze naklinde kullanılan araçlar nakil sırasında ve definden sonra Sağlık Bakanlığı’nca izinlendirilmiş dezenfektanlarla dezenfekte edilecek ve bu işlem kayıt altına alınacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12. Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Madde 13. Bu yönetmelik, Yenimahalle Belediye Meclisi’nce kabul edilerek, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 14. Bu yönetmelik hükümleri 14 (ondört) maddeden ibarettir.