E - Belediye
İç Denetim

MİSYON

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi, ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uygun denetim yapmak suretiyle, kurum kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını, üretilen bilgilerin güvenilirliğini, hesap verilebilirliğini, risk-kontrol ve yönetişim sistemlerine ait tüm süreçlerin geliştirilmesini sağlamayı kendisine görev edinmiştir.


VİZYON

İnsan odaklı ve ileri görüşlülük esasına dayalı yönetim anlayışıyla ülkemiz belediyelerine ufuk açan bir kurum olmak için çalışan belediyemizin işleyişine çağdaş ve disiplinli denetim uygulamalarını içeren iç denetim faaliyetleriyle değer katmaktır.


İLKELER VE DEĞERLER

 1. Dürüstlük
 2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık
 3. Gizlilik
 4. Özgüven
 5. Saygı ve Hoşgörü
 6. Bilimsellik
 7. Ulusal ve Uluslararası Denetim Standartlarına uygun hareket etmek
 8. Etik Kurallarına uygun hareket etmek
 9. Yetkinlik (Ehil Olma)

STRATEJİK AMAÇLAR

 1. İç Denetim Biriminin kuruluş altyapısını tamamlamak ve geliştirmek suretiyle örnek bir İç Denetim Birimi Başkanlığı işleyişine sahip olmak.
 2. Kurumumuza ait kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayabilmek maksadıyla süreçlere değer katmak.
 3. Yenimahalle Belediye Başkanlığına bağlı birimlere ait faaliyetlerin, belirlenmiş amaç ve politikalara, kalkınma planlarına, stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak planlanmasına ve icrasına yardımcı olmak.
 4. İç Denetim Birimi bünyesinde çalışan iç denetçilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmek maksadıyla tedbirler almak.

 

HEDEFLER

 1. İç denetçilerin kurum içi çalışma usul ve esaslarını belirlemek, geliştirmek, uygulanmasını takip etmek ve farkındalığı artırmak.
 2. İç Denetim faaliyetlerinde etkinliğin sağlanabilmesi.
 3. Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş iç denetim standartlarına uygun olarak faaliyet yürütmek, birimleri ilgili mevzuat konusunda bilgilendirmek, personelin gelişimine katkı sağlamak.
 4. İç Denetim mesleği ile ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası meslek içi eğitimlere katılmak, iç denetçileri ilgili uluslararası sertifikaları almaları yönünde teşvik etmek.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. İç denetim faaliyeti; kurumumuz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.
 2. Yenimahalle Belediye Başkanlığının tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır.
 3. Bu kapsamda, İç Denetim Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır:
 • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek,
 • Kurumumuzun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
 • İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,
 • İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak
 • İç denetim görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunu oluşturmak
 • İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda bilgilendirmek,
 • Denetim raporlarının, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamak

İLGİLİ MEVZUAT

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu
 4.  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

7 Mart 2018 Çarşamba 16:45