Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

AKARYAKIT ALIMI İŞİ

AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Tarihi

14.12.2022 10:00

Son Başvuru Tarihi

14.12.2022 10:00

Kayıt No

2022/1202037

İhalenin Yapılacağı Yer

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Cad. No: 25 4.Kat İhale Toplantı Odası Yenimahalle / ANKARA

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

 

AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN                                                   : 2022/1202037

1- İdarenin

a) Adı                                                 : YENİMAHALLE BELEDİYESİ

                                     MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                            : Macun Mahallesi 204. Cadde No : 158

                                                             YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası               : 312 3852507 – 312 2787523

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

 https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                 : AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı                 : 3.000.000 Litre Motorin (Diğer),

       35.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan).

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Yenimahalle Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Akaryakıt İstasyon Şefliği Macunköy Tesisleri Yenimahalle/ANKARA , ayrıca Yüklenici Yenimahalle Belediyesi tarafından belirtilecek araçlara (Makam araçları, Cenaze Araçları, Otobüsler, Ambulanslar v.b. olmak üzere toplam 100 Adet araca) Türkiye’nin her yerinde OTTS (Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi) ile akaryakıt alma imkanı sağlamakla yükümlüdür.

ç) Süresi/teslim tarihi                         : Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren idarenin belirlediği miktarlarda 31.12.2023 tarihine kadar teslimat yapılacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Olası mücbir sebeplerle işe geç başlanılsa dahi sözleşmenin yürürlük tarihi 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.

d) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalanma tarihi itibariyle 10(on) gün içinde işe başlanır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati       : 14.12.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Cad. No: 25  4.Kat İhale Toplantı Odası Yenimahalle / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

7.1. ı. -1) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan dağıtıcı lisansının aslı veya noter onaylı sureti.

7.1. ı. -2) İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi olması halinde bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşuna ait ihalenin yapıldığı yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan ve sözleşme süresince geçerli olan bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter onaylı olması.

7.1. ı. -3) İstekliler, İdarenin hizmet bölgesi olan Ankara Yenimahalle İlçe sınırları içerisinde kendisine ait en az 1 adet akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi tekliflerinde sunacaktır. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde her bir ortak da ayrı ayrı Ankara Yenimahalle İlçe sınırları içerisinde kendisine ait en az 1 adet akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi tekliflerinde sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yılsonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Akaryakıt satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.