E - Belediye
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Müdür Ebru SARIDOĞAN GÖKTAŞ
Görev ve Sorumluluk

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ( işletmelerin faaliyetleri) ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak özel ve genel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek;

İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek;

Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak,

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine gore yetkili mercilerce, görevlendirme yapıldığı takdirde  yasal süresi içerisinde  inceleme, araştırma ve önincelemenin tamamlattırılarak yetkili meciie iletilmesini,  kalite standartlarına uygun hizmet sunulmasını ve müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak,

Vizyon

Görev tanımımız içerisinde bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde, hizmet standartlarına uygunluk ve kalite açısından, Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki diğer Müdürlükler içerisinde öncü olmaktır.

Misyon

Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine ve Belediye Başkanı adına; denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak, ilkeli, adil ve güvenilir hizmet sunmak. 

 

 

                                                        TEFTİŞ KURULU  MÜDÜRLÜĞÜ  OCAK 2020  AYINA AİT

                                                                                    FAALİYET RAPORU

 

A)- 4483 sayılı  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre İşlem Dosyalar ;

 

Dosyanın Muhteviyatı

Adet

  1

Soruşturma  İzni Verilmemesi Talep Edilen,

-

  2

Soruşturma  İzni Verilmesi Talep Edilen,

-

  3

Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi  Talep Edilen

1

4

Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmek üzere  Kaymakamlık Makamına Sunulan

-

  5

Kısmen Soruşturma İzni Verilmesi, Kısmen Soruşturma İzni

Verilmemesi  Talep Edilen

-

  6

Görev yönünden İçişleri Bakanlığına  sunulmak üzere Kaymakamlık Makamına Gönderilen-

-

  7

Soruşturma  Yapılmasına Mahal Olmadığı Kanaatiyle Kaymakamlık Makamına Gönderilen

 

-

8

İşlemden Kaldırılması Talep Edilen Dosya

-

9

Sözlü Olarak  Uyarılması  Talep Edilen

-

10

Devam Eden Dosya Sayısı

-

 

TOPLAM

1

 

B)-657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 125.maddesi çerçevesinde yapılan  İdari Soruşturma Sonucu  Verilen Disiplin Cezaları;

 

Dosyanın Muhteviyatı

Adet

  1

Uyarma Cezası Verilmesi Talep Edilen

-

  2

Kınama Cezası Verilmesi Talep Edilen

-

  3

Aylıktan Kesme Cezası Talep Edilen

-

  4

1 Yıl Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesi Talep  Edilen

-

  5

Başka Bir Birimde  Değerlendirilmesi Talep Edilen

-

  6

Herhangi Bir Ceza Tayinine Gerek Görülmeyen-

-

  7

İşçi Disiplin Kuruluna Gönderilmesi Talep Edilen

-

  8

Rücü Edilmesi Talep Edilen Dosya Sayısı

--

9

Rücu Edilmesine Gerek Görülmeyen Dosya Sayısı

-

9

Yazılı  Olarak Dikkatinin  Çekilmesi Talep Edilen

-

10

Sözlü Olarak Dikkatinin Çekilmesi Talep Edilen

-

10

Görevden Uzaklaştırılması  Talep Edilen

-

10

Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmemesi Talep Edilen

-

11

Diğer Sonuçlarla Biten Dosya Sayısı

-

12

Devam Eden Dosya  Sayısı

3

 

TOPLAM

3

 

 

Telefon 315 01 71-526 20 65  - Faks 343 49 64
teftiskurulu@yenimahalle.bel.tr