Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

1) Konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak,
2) Yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak,
3) Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,
4) Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak,
5) Gerçekleştirilmesi planlanan yatırım projelerini hazırlamak veya hazırlanmasına yönelik işleri yaptırmak,
6) AB uyum sürecinde açılan programlara ilişkin projeler üretmek, bu konuda kentteki diğer kurum ve kuruluşlar ile yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek, proje yarışmaları yapmak,
7) Kardeş şehirler, diğer şehirler yada kurumlarla ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,
8) Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları düzenlemek,
9) Kentsel kalkınma yönünde çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek,
10) Yenimahalle İlçesi’nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili araştırma ve tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmektir.

Misyon
İlçemizin kentsel gelişim seviyesi ile halkımızın yaşam kalitesini arttıracak projeler üretmektir.
Vizyon
Hizmetlerin üretim ve sunumunda verimlilik, etkinlik, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir Müdürlük olmayı kendisine VİZYON olarak belirlemiştir.