Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
d) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
f) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin harcama birimlerinden gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek.
i) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Misyon
Yetki alanımızdaki mükelleflerin vergilerini yasalara uygun ve etkin bir şekilde zamanında tahakkuk ve tahsil ederek, güler yüzlü, kaliteli ve eşit hizmet vermek
Vizyon
Ankara’da ve Türkiye’de örnek alınabilen, şeffaf, etkin ve verimli bir Mali Hizmetler Birimi olmak.

2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

2024 Yılı Performans Hazırlama Rehberi

2020-2024 İç Kontrol Eylem Planı

Risk Stratejisi Belgesi

2022 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi