Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Mutlu Bir İlçe

Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca iç denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimler ( işletmelerin faaliyetleri) ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak özel ve genel teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek;
İnceleme ve teftişin etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çalışmalarını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek;
Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gerekli kanuni ve idari tedbirler konusunda Belediye Başkanına teklifte bulunmak,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yetkili mercilerce, görevlendirme yapıldığı takdirde yasal süresi içerisinde inceleme, araştırma ve önincelemenin tamamlattırılarak yetkili mercie iletilmesini, kalite standartlarına uygun hizmet sunulmasını ve müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak,

Misyon
Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine ve Belediye Başkanı adına; denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yaparak, ilkeli, adil ve güvenilir hizmet sunmak.
Vizyon
Görev tanımımız içerisinde bulunan iş ve işlemlerin yürütülmesinde, hizmet standartlarına uygunluk ve kalite açısından, Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki diğer Müdürlükler içerisinde öncü olmaktır.